A ProDm Szövetség Működési Szabályzata

1. Preambulum
1.1 A ProDm Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) azért jött létre, hogy a rendszerében tagsági jogot szerzett tagokat segítse különböző céljaik elérésében. Ezek alapvetően kétféle irányultságú célok lehetnek. Az első cél lehet a Tag által ajánlott termék vagy szolgáltatás iránti forgalmazás elindítása vagy fellendítése. A másik cél lehet a Tag érdekeltségi körén kívül álló termék vagy szolgáltatás forgalmazásának elindítása, vagy az abba való bekapcsolódás. Minden ilyen termék vagy szolgáltatás forgalmazása csak a törvényesen megengedett kereteken belül történhet.
1.2 A ProDm Szövetség Tagja (a továbbiakban: Tag) a Szövetség nyújtotta lehetőségek kihasználása céljából lép a tagság soraiba.
1.3 A Szövetség működési módja nyitott, állam- és országhatároktól független. Ez azt jelenti, hogy bármely földrész bármely országából csatlakozhat, és kiléphet a tagság köreiből bárki.

2. A Működési Szabályzat hatálya
2.1 A Működési Szabályzat (a továbbiakban: Szabályzat) kiterjed minden Tagra, aki vagy amely azt elfogadta. Minden Tagra az annak belépésekor hatályos Szabályzat pontjai az érvényesek.

3. A Tag jogállásának meghatározása
3.1 A Szövetség tagja lehet magánszemély, jogi személy, vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy közösség.
3.2 Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet vagy közösség esetén a Tag belső határozattal adja ki a jogosultságot annak a személynek, aki nevében eljárhat a Szövetség ügyeiben. Ez kiterjed a Szövetség által kezelt Egyedi Azonosító használatára, és az ezzel elérhető minden jog és kötelezettség gyakorlására.

4. Egyedi Azonosító
4.1 Az Egyedi Azonosító (a továbbiakban: Azonosító) egyértelműen meghatároz egyetlen Tagot a pillanatnyilag birtokában lévő joggal együtt. Egy meghatározott Tagnak egy időben csak egy Azonosítója, és csak egyetlen joga lehet a Szövetségben.
4.2 Azonosító nem örökölhető, nem ruházható át, nem adható bérbe. A Tag különböző eladási, és bérbe adási jogaival keletkezett új rendszerhasználó tag új Azonosítóval fog rendelkezni minden esetben.

5. Tagsági Jog birtokviszonyai
5.1 Tagi Jog (a továbbiakban: Jog) akkor keletkezik, ha egy Tag csatlakozik a Szövetséghez, és birtokba vesz egy Jogot.
5.2 Ez a jog az érvényességének lejárati dátumáig a Tag tulajdona marad akkor is, ha azt használatra bérbe adja másnak. Mindössze a bérbe adás idejéig a bérbe vevő fél használhatja fel a Jog adta lehetőségeket.
5.3 A Jog eladása esetén a Jogot megvásárló vevő rendelkezik minden jog és kötelezettség gyakorlásával, amíg az általa aktivált Jog érvényessége hatályban van. A Jogot eladó Tag az eladással szabaddá válik a Szövetségben egy másik Jog aktiválására, de az eladott Jog mindennemű birtokából egyben kizárja magát.

6. Tagsági Jogok minősítése
6.1 A Tag két különböző minősítésű jog különböző típusai közül választhat. Az egyik fajta minősítésűek az Aktív Jogok. Ezeknek négy féle típusa van, név szerint: Bronze, Silver, Gold és Diamond. A másik fajta minősítésű Jogok a Collector (Gyűjtő) minősítésű Jogok. Ezeknek is négy féle típusa van: Beginner (Kezdő), Seeker (Kereső), Starter (Induló) és Promoter (Elősegítő). Az Aktív és a Collector minősítésű jogok közötti átmenetként választható az Observer (Megfigyelő) státusz, ami egy speciális tagi jog lehetősége.
6.2 A Tag egyidőben csak egy joggal rendelkezhet, vagy Aktív Jog egyik típusával, vagy Collector (Gyűjtő) Jog egyik típusával, vagy Observer státusszal. A Jogok között sem minősítésük szerint, sem típusaik szerint nincs kötelező továbblépési kényszer. Azonban Collector típusú jogot használó tag csak azonos, vagy magasabb értékű jogra válthat, vagy folytathatja előző joga lejártával a Szövetség tagjaként a jogviszonyt.
6.3. A Collector Jogok és az Observer státuszok korlátlan számban igényelhetők államonként (országonként), a Tag által nem adhatók bérbe, nem eladhatók.
6.4. Az Aktív Jogok korlátozott darabszámban igényelhetők államonként (országonként), a Tag által bérbe adhatók, és eladhatók.

7. Aktív Jogok
7.1 Az Aktív Jogok típusonként különböző előnyök birtoklására jogosítják fel a Tagot. Az Aktív Jogok minden típusának, és az Observer státusznak a lejárati ideje 548 nap.
7.2. Amennyiben a Tag Aktív Jogának lejárati határidején belül másik Aktív vagy Collector Jogot vagy Observer státuszt aktivál, úgy addigi jogának használati lehetőségé elveszti.

8. Bronze Jog
8.1 A Bronze Jog a következő lehetőségekkel ruházza fel az azt birtokló Tagot.
8.2 Az érvényességi időn belül tovább Értékesíthető Resale nevű jogügylettel. Az érvényességi idején belül Használatba Adható Quarter nevű jogügylettel a ProDm Szövetség más tagja részére. Mind Resale, mind Quarter jogügylet csak az érvényességi időszak tartamáig köthető. A bérleti lehetőség egy adott bérlőre vonatkoztatva maximum 90 nap. A bérlés 90 napja alatt a bérlő használja az adott Jog szolgáltatásait a továbbértékesíthetőség és a jutalék felvételi és beszámítási lehetőségek kivételével. A 90 nap elteltével a tulajdonost illeti meg újra az összes jog, egészen az 548 napos futamidő lejártáig. Ezen határidő elteltével a Jog és a Tag minden jogosultsága megszűnik.
8.3 Hozzáférést biztosít a Tag részére a Szövetség Hírleveléhez.
8.4 A Tag lakóhelye szerinti állam (ország) arra jogosult Aktív Tagjainak írásbeli ajánlatai jutnak el a Taghoz folyamatosan. Ezek havi rendszerességgel küldött információkat tartalmaznak az Aktív Tagok Bronze szintre irányuló ajánlatairól.
8.5 Excluzív Resale ajánlatok jutnak el a Taghoz azon pozíciókról, amelyek már nem kaphatók a lakhelye szerinti államban (országban).
8.6 Azonnal levásárolható bonuszok akcióiról kapja meg folyamatosan a Tag a legfrissebb információkat.
8.7 Az Aktív Tagok Quarter ajánlatait kapja meg a Tag rendszeresen.
8.8 Folyamatos tájékoztatásokat olvashat a Tag a Szövetség működéséről.
8.9 A Tag részére az általa sikeresen ajánlott, Aktív Jogot vásárló Tag után, az aktivált jog készpénz összeggel aktivált részének 10%-a Referrer Bónusz (Ajánlói Bónusz) számolható el. Ezt az összeget a Tag a maga által meghatározott Személyes Elszámolási Nappal (PCD) realizáltathatja a Szövetséggel.
8.10 A Tag az általa sikeresen ajánlott Collector (Gyűjtő) jogú tag után halmozódó összeg illeti meg az ajánló Tagot. Ezt az összeget a Tag a maga által meghatározott Elszámolási Nappal realizáltathatja a Szövetséggel. Minden, a Tag által sikeresen ajánlott Beginner új tag után 50 USD, Seeker új tag után 100 USD , Starter új tag után 200 USD, Promoter új tag után 400 USD a halmozódó összeg. Ezen halmozódó összegeket a Tag mindennemű adó levonása nélkül jogosult felhasználni a Szövetségtől történő Aktív Jog saját célú aktiválása céljából, az aktuális Aktív Joga lejárati napjáig. Egyéb esetben ezen jogosultságát elveszti.
8.11. A Tag havonként egyszer kaphat ajánlatokat újonnan indult hálózatokról, akár az elindító szponzorokon keresztül való közvetlen csatlakozási lehetőséggel is.
8.12. Negyedévenként egyszer kaphat ajánlatokat a Tag 2-5 fős Szövetségre lépési lehetőségről Aktív Tagoktól.
8.13. Saját üzleti ajánlatát havonta egy alkalommal juttathatja el 100 Bronze vagy Silver Aktív Jogú, vagy Collector Jogú tagok részére, a lakóhelye szerinti állam (ország) tagjai részére.
8.14. A Tag az általa készpénzben felvett Referrer Bónuszok után a saját lakóhelyeként megjelölt állam (ország) törvényeiben meghatározott módon köteles önadózni.

9. Silver Jog
9.1. A Silver Jog a következő lehetőségekkel ruházza fel az azt birtokló Tagot.
9.2. Negyedévenként egyszer elküldheti saját ajánlatát 2-5 fős együttműködési szerződés alapítása céljából Bronze, Silver és bármely Collector Jogú tag számára, a lakóhelye szerinti állam (ország) tagjai részére.
9.3. Saját üzleti ajánlatát havonta két alkalommal juttathatja el 200 Bronze, Silver és Gold Aktív Jogú, vagy Collector Jogú tagok részére, a lakóhelye szerinti állam (ország) tagjai részére.
9.4. Havonként kétszer kaphat ajánlatokat a legfrissebben indult hálózatokról, az elindító szponzorokon keresztül való közvetlen csatlakozási lehetőséggel.
9.5. Negyedévenként háromszor kaphat ajánlatot 2-5 fős együttműködési szerződésre lépési lehetőségről az Aktív Tagoktól.
9.6. Az érvényességi időn belül tovább Értékesíthető Resale nevű jogügylettel. Az érvényességi idején belül Használatba Adható Quarter nevű jogügylettel a ProDm Szövetség más tagja részére. Mind Resale, mind Quarter jogügylet csak az érvényességi időszak tartamáig köthető. A bérleti lehetőség egy adott bérlőre vonatkoztatva maximum 90 nap. A bérlés 90 napja alatt a bérlő használja az adott Jog szolgáltatásait a továbbértékesíthetőség és a jutalék felvételi és beszámítási lehetőségek kivételével. A 90 nap elteltével a tulajdonost illeti meg újra az összes jog, egészen az 548 napos futamidő lejártáig. Ezen határidő elteltével a Jog és a Tag minden jogosultsága megszűnik.
9.7. Hozzáférést biztosít a Tag részére a Szövetség Hírleveléhez.
9.8. A Tag lakóhelye szerinti állam (ország) arra jogosult Aktív Tagjainak írásbeli ajánlatai jutnak el a Taghoz folyamatosan. Ezek havi rendszerességgel küldött információkat tartalmaznak az Aktív Tagok Silver szintre irányuló ajánlatairól.
9.9. Excluzív Resale ajánlatok jutnak el a Taghoz azon pozíciókról, amelyek már nem kaphatók a lakhelye szerinti államban (országban).
9.10. Azonnal levásárolható bónuszok akcióiról kapja meg folyamatosan a Tag a legfrissebb információkat.
9.11. Az Aktív Tagok Quarter ajánlatait kapja meg a Tag rendszeresen.
9.12. Folyamatos tájékoztatásokat olvashat a Tag a Szövetség működéséről.
9.13. A Tag részére az általa sikeresen ajánlott, Aktív Jogot vásárló Tag után, az aktivált jog készpénz összeggel aktivált részének 10%-a Referrer Bónusz (Ajánlói Bónusz) számolható el. Ezt az összeget a Tag a maga által meghatározott Személyes Elszámolási Nappal (PCD) realizáltathatja a Szövetséggel.
9.14. A Tag az általa sikeresen ajánlott Collector (Gyűjtő) jogú tag után halmozódó összeg illeti meg az ajánló Tagot. Ezt az összeget a Tag a maga által meghatározott Elszámolási Nappal realizáltathatja a Szövetséggel. Minden, a Tag által sikeresen ajánlott Beginner új tag után 50 USD, Seeker új tag után 100 USD , Starter új tag után 200 USD, Promoter új tag után 400 USD a halmozódó összeg. Ezen halmozódó összegeket a Tag mindennemű adó levonása nélkül jogosult felhasználni a Szövetségtől történő Aktív Jog saját célú aktiválása céljából, az aktuális Aktív Joga lejárati napjáig. Egyéb esetben ezen jogosultságát elveszti.
9.15. A Tag az általa készpénzben felvett Referrer Bónuszok után a saját lakóhelyeként megjelölt állam (ország) törvényeiben meghatározott módon köteles önadózni.

10. Gold Jog
10.1. A Gold Jog a következő lehetőségekkel ruházza fel az azt birtokló Tagot.
10.2. Negyedévenként háromszor elküldheti saját ajánlatát 2-5 fős együttműködési szerződés alapítása céljából Bronze, Silver Gold és bármely Collector Jogú tag számára, a Tag lakóhelye szerinti állam (ország) Tagjai részére.
10.3. Saját üzleti ajánlatát havonta két alkalommal juttathatja el 400 Bronze, Silver és Gold Aktív Jogú, vagy Collector Jogú Tagok részére, a Tag lakóhelye szerinti teljes kontinens Tagjai részére.
10.4. Havonként kétszer kaphat ajánlatokat előszervezés alatt lévő, tervezett hálózatokról, vagy újonnan indult rendszerekről közvetlen csatlakozási lehetőséggel, a lakóhelye szerinti kontinens teljes egészéről.
10.5. Negyedévenként háromszor kaphat ajánlatot 2-5 fős együttműködési szerződésre lépési lehetőségről az Aktív Tagoktól, a lakóhelye szerinti kontinens teljes egészéről.
10.6. Az érvényességi időn belül tovább Értékesíthető Resale nevű jogügylettel. Az érvényességi idején belül Használatba Adható Quarter nevű jogügylettel a ProDm Szövetség más tagja részére. Mind Resale, mind Quarter jogügylet csak az érvényességi időszak tartamáig köthető. A bérleti lehetőség egy adott bérlőre vonatkoztatva maximum 90 nap. A bérlés 90 napja alatt a bérlő használja az adott Jog szolgáltatásait a továbbértékesíthetőség és a jutalék felvételi és beszámítási lehetőségek kivételével. A 90 nap elteltével a tulajdonost illeti meg újra az összes jog, egészen az 548 napos futamidő lejártáig. Ezen határidő elteltével a Jog és a Tag minden jogosultsága megszűnik.
10.7. Hozzáférést biztosít a Tag részére a Szövetség Hírleveléhez.
10.8. A Tag lakóhelye szerinti állam (ország) arra jogosult Aktív Tagjainak írásbeli ajánlatai jutnak el a Taghoz folyamatosan. Ezek havi rendszerességgel küldött információkat tartalmaznak az Aktív Tagok Gold szintre irányuló ajánlatairól.
10.9. Excluzív Resale ajánlatok jutnak el a Taghoz azon pozíciókról, amelyek már nem kaphatók a lakhelye szerinti államban (országban).
10.10. Azonnal levásárolható bonuszok akcióiról kapja meg folyamatosan a Tag a legfrissebb információkat.
10.11. Az Aktív Tagok Quarter ajánlatait kapja meg a Tag rendszeresen.
10.12. Folyamatos tájékoztatásokat olvashat a Tag a Szövetség működéséről.
10.13. A Tag részére az általa sikeresen ajánlott, Aktív Jogot vásárló Tag után, az aktivált jog készpénz összeggel aktivált részének 10%-a Referrer Bónusz (Ajánlói Bónusz) számolható el. Ezt az összeget a Tag a maga által meghatározott Személyes Elszámolási Nappal (PCD) realizáltathatja a Szövetséggel.
10.14. A Tag az általa sikeresen ajánlott Collector (Gyűjtő) jogú tag után halmozódó összeg illeti meg az ajánló Tagot. Ezt az összeget a Tag a maga által meghatározott Elszámolási Nappal realizáltathatja a Szövetséggel. Minden, a Tag által sikeresen ajánlott Beginner új tag után 50 USD, Seeker új tag után 100 USD , Starter új tag után 200 USD, Promoter új tag után 400 USD a halmozódó összeg. Ezen halmozódó összegeket a Tag mindennemű adó levonása nélkül jogosult felhasználni a Szövetségtől történő Aktív Jog saját célú aktiválása céljából, az aktuális Aktív Joga lejárati napjáig. Egyéb esetben ezen jogosultságát elveszti.
10.15. A Tag az általa készpénzben felvett Referrer Bónuszok után a saját lakóhelyeként megjelölt állam (ország) törvényeiben meghatározott módon köteles önadózni.

11. Diamond Jog
11.1. A Diamond Jog a következő lehetőségekkel ruházza fel az azt birtokló Tagot.
11.2. Az egész világ összes tagja felé havonta kétszer elküldheti saját ajánlatát 2-5 fős együttműködési szerződés alapítása céljából Bronze, Silver, Gold, Diamond és bármely Collector Jogú tag számára.
11.3. Az egész világ összes Tagja felé saját üzleti ajánlatát havonta kétszer elküldheti Bronze, Silver, Gold, Diamond és bármely Collector Jogú tag számára.
11.4. Havonként korlátlanul kaphat ajánlatokat előszervezés alatt lévő, tervezett hálózatokról, vagy újonnan indult rendszerekről közvetlen csatlakozási lehetőséggel, az egész világból.
11.5. Korlátlanul kaphat ajánlatot 2-5 fős együttműködési szerződésre lépési lehetőségről az Aktív Tagoktól, az egész világról.
11.6. Az érvényességi időn belül tovább Értékesíthető Resale nevű jogügylettel. Az érvényességi idején belül Használatba Adható Quarter nevű jogügylettel a ProDm Szövetség más tagja részére. Mind Resale, mind Quarter jogügylet csak az érvényességi időszak tartamáig köthető. A bérleti lehetőség egy adott bérlőre vonatkoztatva maximum 90 nap. A bérlés 90 napja alatt a bérlő használja az adott Jog szolgáltatásait a továbbértékesíthetőség és a jutalék felvételi és beszámítási lehetőségek kivételével. A 90 nap elteltével a tulajdonost illeti meg újra az összes jog, egészen az 548 napos futamidő lejártáig. Ezen határidő elteltével a Jog és a Tag minden jogosultsága megszűnik.
11.7. Hozzáférést biztosít a Tag részére a Szövetség Hírleveléhez.
11.8. A Tag lakóhelye szerinti állam (ország) arra jogosult Aktív Tagjainak írásbeli ajánlatai jutnak el a Taghoz folyamatosan. Ezek havi rendszerességgel küldött információkat tartalmaznak az Aktív Tagok Diamond szintre irányuló ajánlatairól.
11.9. Excluzív Resale ajánlatok jutnak el a Taghoz azon pozíciókról, amelyek már nem kaphatók a lakhelye szerinti államban (országban).
11.10. Azonnal levásárolható bónuszok akcióiról kapja meg folyamatosan a Tag a legfrissebb információkat.
11.11. Az Aktív Tagok Quarter ajánlatait kapja meg a Tag rendszeresen.
11.12. Folyamatos tájékoztatásokat olvashat a Tag a Szövetség működéséről.
11.13. A Tag részére az általa sikeresen ajánlott, Aktív Jogot vásárló Tag után, az aktivált jog készpénz összeggel aktivált részének 10%-a Referrer Bónusz (Ajánlói Bónusz) számolható el. Ezt az összeget a Tag a maga által meghatározott Személyes Elszámolási Nappal (PCD) realizáltathatja a Szövetséggel.
11.14. A Tag az általa sikeresen ajánlott Collector (Gyűjtő) jogú tag után halmozódó összeg illeti meg az ajánló Tagot. Ezt az összeget a Tag a maga által meghatározott Elszámolási Nappal realizáltathatja a Szövetséggel. Minden, a Tag által sikeresen ajánlott Beginner új tag után 50 USD, Seeker új tag után 100 USD , Starter új tag után 200 USD, Promoter új tag után 400 USD a halmozódó összeg. Ezen halmozódó összegeket a Tag mindennemű adó levonása nélkül jogosult felhasználni a Szövetségtől történő Aktív Jog saját célú aktiválása céljából, az aktuális Aktív Joga lejárati napjáig. Egyéb esetben ezen jogosultságát elveszti.
11.15. A Tag az általa felvett Referrer Bónuszok után a saját lakóhelyeként megjelölt állam (ország) törvényeiben meghatározott módon köteles önadózni.
11.16. A Diamond VIP jogokat használó Tag extra lehetőségeket vehet igénybe az internetmarketing és a hagyományos marketing média területeiről. Ezeket a Tag igényei és a célkörnyezet lehetőségei szerint, külön megállapodásban rögzített feltételek alapján használhatja ki a Tag.

12. A Collector (Gyűjtő) típusú jogok
12.1. A Collector (Gyűjtő) Jogok típusonként különböző előnyök birtoklására jogosítják fel a Tagot. A Collector Jogok minden típusának lejárati ideje 90 nap. Az érvényességi idő lejártával a Tag minden joga és szerzett előnye elvész.
12.2. Amennyiben a Tag a meglévő jogának érvényességi idején belül a saját egyedi azonosítójával aktivál egy újabb jogot, úgy biztosított a jogfolytonosság az aktivált jog lehetőségei szerinti feltételekkel. Ekkor a régebben aktivál jog megszűnik, és az annak ideje alatt szerzett előnyök és halmozódó jutalékok, az új jog szerint érvényes feltételekkel együtt a Tag birtokába kerülnek.

13. Beginner (Kezdő) Jog
13.1. A Beginner Jog a következő lehetőségekkel ruházza fel az azt birtokló Tagot.
13.2. A Jog a szükséges adatok megadása után, egyszeri regisztrációval vehető birtokba.
13.3. A Tag különböző hírlevelekben, a Szövetség belső használatú weboldalain és ajánlója segítségével megismerkedhet a Szövetség működésével. Elméleti és gyakorlati módszereket sajátíthat el a direktmarketing területeiről.
13.4. Előnyös lehetőségekhez juthat hozzá, és használhatja ki azokat, a Szövetség rendszerében való előre jutásban.
13.5. A Tag, ajánlója segítségével közvetett hozzáféréshez juthat a Szövetség Hírleveléhez, az abban foglalt belső információkhoz.
13.6. A Tag által sikeresen ajánlott új Aktív Tagi Jog birtokba vevőjének készpénzben befizetett aktiválási összegének 10 %-át halmozódó összegként felhasználhatja Aktív Jog első aktiválása céljából.
13.7. A Beginner Jog Ingyenesen aktiválható.

14. Seeker (Kereső) Jog
14.1. A Seeker Jog a következő lehetőségekkel ruházza fel az azt birtokló Tagot.
14.2. A Jog hozzáférést biztosít a Tag részére a Szövetség Hírleveléhez.
14.3. A Tag a Szövetség belső használatú weboldalain és ajánlója segítségével megismerkedhet a Szövetség működésével. Elméleti és gyakorlati módszereket sajátíthat el a direktmarketing területeiről.
14.4. Előnyös lehetőségekhez juthat hozzá, és használhatja ki azokat, a Szövetség rendszerében való előre jutásban.
14.5. A Tag által sikeresen ajánlott Aktív Tagi Jog birtokba vevőjének készpénzben befizetett aktiválási összegének 10 %-át halmozódó összegként felhasználhatja Aktív Jog aktiválása céljából.
14.6. Aktív Jognak a Szövetségtől történő megaktiválásának szándéka esetén halmozódó összegeket gyűjthet.
14.7. A Szövetség rendszerébe sikeresen ajánlott Beginner Jogú tag után 10 USD halmozódó összeg íródik jóvá a számláján.
14.8. A Szövetség rendszerébe sikeresen ajánlott Seeker Jogú tag után 20 USD halmozódó összeg íródik jóvá a számláján.
14.9. A Szövetség rendszerébe sikeresen ajánlott Starter Jogú tag után 30 USD halmozódó összeg íródik jóvá a számláján.
14.10. A Szövetség rendszerébe sikeresen ajánlott Promoter Jogú tag után 40 USD halmozódó összeg íródik jóvá a számláján.
14.11. A Tag az általa sikeresen ajánlott minden Collector jogú Tag után halmozódó összegét Tag a saját maga által meghatározott Elszámolási Nappal (PCD) realizáltathatja a Szövetséggel.
14.12. A Seeker Jog 50 USD befizetésével aktiválható. Ez vásárlási utalványként a Tag által a későbbiekben történő Aktív Jog első aktiválása céljából felhasználható. Amennyiben a meghatározott tagi jog időintervallumán belül nem kerül sor Aktív Jog aktiválására, úgy ezen vásárlási utalvány nem jár vissza a Tag részére.

15. Starter (Induló) Jog
15.1. A Starter Jog a következő lehetőségekkel ruházza fel az azt birtokló Tagot.
15.2. A Jog hozzáférést biztosít a Tag részére a Szövetség Hírleveléhez.
15.3. A Tag a Szövetség belső használatú weboldalain és ajánlója segítségével megismerkedhet a Szövetség működésével. Elméleti és gyakorlati módszereket sajátíthat el a direktmarketing területeiről.
15.4. Előnyös lehetőségekhez juthat hozzá, és használhatja ki azokat, a Szövetség rendszerében való előre jutásban.
15.5. A Tag által sikeresen ajánlott Aktív Tagi Jog birtokba vevőjének készpénzben befizetett aktiválási összegének 10 %-át halmozódó összegként felhasználhatja Aktív Jog aktiválása céljából.
15.6. Aktív Jognak a Szövetségtől történő aktiválásának szándéka esetén halmozódó összegeket gyűjthet.
15.7. A Szövetség rendszerébe sikeresen ajánlott Beginner Jogú tag után 20 USD halmozódó összeg íródik jóvá a számláján.
15.8. A Szövetség rendszerébe sikeresen ajánlott Seeker Jogú tag után 40 USD halmozódó összeg íródik jóvá a számláján.
15.9. A Szövetség rendszerébe sikeresen ajánlott Starter Jogú tag után 60 USD halmozódó összeg íródik jóvá a számláján.
15.10. A Szövetség rendszerébe sikeresen ajánlott Promoter Jogú tag után 80 USD halmozódó összeg íródik jóvá a számláján.
15.11. A Tag az általa sikeresen ajánlott minden Collector jogú Tag után halmozódó összegét Tag a saját maga által meghatározott Elszámolási Nappal (PCD) realizáltathatja a Szövetséggel.
15.12. A Starter Jog 100 USD befizetésével aktiválható. Ez vásárlási utalványként a Tag által a későbbiekben történő Aktív Jog első aktiválása céljából felhasználható. Amennyiben a meghatározott tagi jog időintervallumán belül nem kerül sor Aktív Jog aktiválására, úgy ezen vásárlási utalvány nem jár vissza a Tag részére.

16. Promoter (Elősegítő) Jog
16.1. A Promoter Jog a következő lehetőségekkel ruházza fel az azt birtokló Tagot.
16.2. A Jog hozzáférést biztosít a Tag részére a Szövetség Hírleveléhez.
16.3. A Tag a Szövetség belső használatú weboldalain és ajánlója segítségével megismerkedhet a Szövetség működésével. Elméleti és gyakorlati módszereket sajátíthat el a direktmarketing területeiről.
16.4. Előnyös lehetőségekhez juthat hozzá, és használhatja ki azokat, a Szövetség rendszerében való előre jutásban.
16.5. A Tag által sikeresen ajánlott Aktív Tagi Jog birtokba vevőjének készpénzben befizetett aktiválási összegének 10 %-át halmozódó összegként felhasználhatja Aktív Jog aktiválása céljából.
16.6. Aktív Jognak a Szövetségtől történő aktiválásának szándéka esetén halmozódó összegeket gyűjthet.
16.7. A Szövetség rendszerébe sikeresen ajánlott Beginner Jogú tag után 50 USD halmozódó összeg íródik jóvá a számláján.
16.8. A Szövetség rendszerébe sikeresen ajánlott Seeker Jogú tag után 100 USD halmozódó összeg íródik jóvá a számláján.
16.9. A Szövetség rendszerébe sikeresen ajánlott Starter Jogú tag után 200 USD halmozódó összeg íródik jóvá a számláján.
16.10. A Szövetség rendszerébe sikeresen ajánlott Promoter Jogú tag után 400 USD halmozódó összeg íródik jóvá a számláján.
16.11. A Tag az általa sikeresen ajánlott minden Collector jogú Tag után halmozódó összegét Tag a saját maga által meghatározott Elszámolási Nappal (PCD) realizáltathatja a Szövetséggel.
16.12. A Promoter Jog 200 USD befizetésével aktiválható. Ez vásárlási utalványként a Tag által a későbbiekben történő Aktív Jog első aktiválása céljából felhasználható. Amennyiben a meghatározott tagi jog időintervallumán belül nem kerül sor Aktív Jog aktiválására, úgy ezen vásárlási utalvány nem jár vissza a Tag részére.

17. A Jogok mennyiségi határai
17.1. A Szövetség Aktív Jogainak államonként (országonként) felső mennyiségi határai vannak. E mennyiségi határok azt biztosítják, hogy minden Aktív Jognak egyidőben csak a meghatározott felső értékhatár szerinti birtokosa lehet.
17.2. A Bronze Aktív Jog maximált mennyiségi határa 3.000.
17.3. A Silver AktívJog maximált mennyiségi határa 300.
17.4. A Gold Aktív Jog maximált mennyiségi határa 100.
17.5. A Diamond Aktív Jog maximált mennyiségi határa 50.
17.6. A Collector (Gyűjtő) jogok egyikének sincs mennyiségi határa.

18. Personal Closing Date (Személyes Elszámolási Határnap)
18.1. A Szövetség elszámolási rendszere a minden egyes tagja által egyénileg meghatározható Personal Closing Date (az eddigiekben és a továbbiakban PCD) alapján értékeli az adott Tag teljesítményét.
18.2. A PCD-t minden arra jogosult Collector és Aktív besorolású Tag egyénileg határozhatja meg a számára megfelelő valamely naptári hét első napjának megjelölésével. Az elszámolás alapját képező zárás ideje: CET 24:00 óra.
18.3. Az elszámolás Alap Szempontja az elszámolást kérő Tag által kért PCD-ig érvényes tagi joga.
18.4. Az elszámolás Csatolt Szempontja az elszámolást kérő Tag által kért PCD-ig sikeresen ajánlott új tagok jogi státusza a Szövetségben a PCD pillanatában. Egy ajánlott tag jogi státusza akár kétszer is elszámolható az ajánló Tag részére. Az első összeg a PCD pillanatáig még el nem számolt új tagoknak a PCD pillanatában érvényes Collector szintű jogának aktuálisan a Tagot megillető összege. A második összeg a PCD pillanatáig még el nem számolt új vagy régi tag Aktív Jog státusza után a Tag számára járó összeg. Így minden Tag számár az általa sikeresen ajánlott új tag után kétszer is elszámolható jutalékösszeg.
18.5. Minden ajánlott tag kizárólag az őt először ajánlott és érvényes regisztrációhoz segítő Tag számára realizálhat mind Collector, mind Aktív joga utáni összeget.
18.6. Minden készpénz összegű elszámolásra jogosult Tag a saját regisztrációja dátumától kezdve 90 naponként 3 PCD kérésére jogosult, olyan módon, hogy a legutolsó PCD a Tag aktuális joga érvényességének utolsó hete első napján válik esedékessé. Ezt az utolsó PCD-t is ugyanúgy kérnie kell a Tagnak, ahogyan az előzőeket. Amennyiben a Tag az aktuális joga lejáratát megelőzően aktivál új jogot, úgy az új joga aktiválásnak hetét megelőző hétfői nap 24:00 idejére kell kérnie a PCD-t az új jogaktiválását megelőző jogának folyamatában. Ez a PCD elszámolás egyben az utolsó PCD is lesz a Tag addig érvényes tagi jogának besorolása szerint.
18.7. A 18.3. szerinti Elszámolási Alap szempont szabálytól, és a 18.6. jogváltási PCD-től egyetlen kivétel igénybe vétele lehetséges. Amennyiben a Tag első regisztrációját követően a 8 nap CET 24:00 óráig a regisztrációjában igénybe vett Jogától eltérő Jog aktiválását kéri, és a befizetését teljesítette, akkor az első PCD-je is már az újonnan aktivált Joga szerint kerül elszámolásra.
18.8. Amennyiben a Tag még nem jogosult készpénz elszámolású jutalékra, úgy három havonként egy PCD-re jogosult, ami ilyen módon lehetséges esetben a csatlakozását követő harmadik hónap utolsó hétfője. Aktív Tagként mindenki, Collector Tagként legalább egy Aktív Tagot sikeresen ajánlott tagok jogosultak készpénz elszámolású jutalékra.

19. A Quarter (90 napos bérlés)
19.1. Minden Aktív Joggal rendelkező Tag a saját birtokában lévő jogát 90 napos időtartamra kiadhatja használatra a Szövetségen kívüli, vagy Collector Joggal rendelkező tag részére.
19.2. A kiadás időtartamára a Jogát kiadó Tag nem használhatja a kiadott Jogához kötődő semmilyen jogait és lehetőségeit.
19.2. A bérbe vétel időtartamára a bérbe vevő fél használhatja az általa bérbe vett Jog által biztosított lehetőségeket, a bérbeadás és a PCD kérésének, és annak elszámolásának lehetősége kivételével.
19.3 A kiadás időtartamának lejártával minden, az adott Joghoz kötődő lehetőség visszaszáll a Jog tulajdonosára.

20. Aktív Tag ajánlatai
20.1. Az Aktív Tag jogi státusszal rendelkező Tag a saját ajánlatait a Szövetség információ küldő rendszerén keresztül tolmácsolja a többi tagok felé.
20.2. Az aktuális Aktív Jogának feltétele szerinti időintervallumonként, alkalmanként 600 karakter hosszú ajánlatot továbbít a Szövetség a Tag által ajánlott üzleti lehetőségről. A Tag e-mail postafiókjának címe a 600 karakteren kívül kerül az üzenete mellé.
20.3. A Tag üzenete a fogadó államban (országban) tartózkodó tagokhoz akkor jut el, ha az nem tartalmaz az ottani törvényt és/vagy jó ízlést sértő kitételeket. Az aktuális üzenetből a nem megfelelő részek törlésre kerülnek. Ezen ok miatt a küldő tag nem élhet pótlás lehetőségével.
20.4. A tagok ajánlataira történő visszajelzést az ajánlatot küldő Tag a saját szempontjait előtérbe helyezve várja. Ebben a relevanciában tilos a kapott üzleti ajánlatokra, a kiküldő Tag részére olyan szándékú üzenettel való viszontkeresés, ahol az üzenetet vevő tag a saját ajánlatával keresi meg a küldésre jogosult Tagot. Amennyiben több visszajelzés érkezik a különböző ajánlataikat kiküldő tagoktól egy meghatározott tagtól többször tapasztalt viszont – ajánlatok válaszként történő visszaküldésre, úgy a Szövetség Tagjainak sorából ezen etikátlan magatartást tanúsító tag kizárásra kerülhet.

21. Aktív Jog első aktiválása
21.1. Aktív Jog első aktiválása a Tagnak a Szövetségtől aktivált jogát jelenti. Ez aktiválható a teljes összeg készpénzben történő befizetésével, vagy készpénz befizetés mellett a halmozódó jutalékösszeg beszámításának kérésével. Készpénzes aktiválásnak minősül a bankszámlára történő befizetés, bankszámlára történő átutalás illetve a pénzküldő rendszerrel történő készpénz továbbítása.
21.2. Amennyiben az Aktív Jogot aktiválni szándékozó Tag e-mailben jelzi, hogy a aktiválásához igénybe kívánja venni a halmozódó számláján lévő összeg meghatározott részét, úgy csak a fennmaradó összeget kell befizetnie a Tagi jog aktiválása céljából. A Tag által beszámítani kért halmozódó összeg a Tag által aktivált Jog aktiválásával egyidejűleg törlődik a Tag számlájáról.
21.3. Bronze Aktív Jog aktiválásakor a Tag a készpénzes aktiválása összegét annak maximum 40%-áig a halmozódó jutalékösszege igénybe vételével teheti meg, amennyiben ez az összeg a számláján a rendelkezésére áll. A Tagnak így készpénzzel az Aktív Jogának csak 60%-át kell kifizetnie, a maradék 40% kiegyenlítését a halmozódó jutalékának levonásával kérheti. Ugyanakkor a teljes összeget felhasználhatja a későbbiekben, ha termék vagy szolgáltatás aktiválási kedvezményét érvényesíti.
21.4. Silver Aktív Jog aktiválásakor a Tag a készpénzes aktiválása összegét annak maximum 50%-áig a halmozódó jutalékösszege igénybe vételével teheti meg, amennyiben ez az összeg a számláján a rendelkezésére áll. A Tagnak így készpénzzel az Aktív Jogának csak 50%-át kell kifizetnie, a maradék 50% kiegyenlítését a halmozódó jutalékának levonásával kérheti. Ugyanakkor a teljes összeget felhasználhatja a későbbiekben, ha termék vagy szolgáltatás aktiválási kedvezményét érvényesíti.
21.5. Gold Aktív Jog aktiválásakor a Tag a készpénzes aktiválása összegét annak maximum 60%-áig a halmozódó jutalékösszege igénybe vételével teheti meg, amennyiben ez az összeg a számláján a rendelkezésére áll. A Tagnak így készpénzzel az Aktív Jogának csak 40%-át kell kifizetnie, a maradék 60% kiegyenlítését a halmozódó jutalékának levonásával kérheti. Ugyanakkor a teljes összeget felhasználhatja a későbbiekben, ha termék vagy szolgáltatás aktiválási kedvezményét érvényesíti.
21.6. Diamond Aktív Jog aktiválásakor a Tag a készpénzes aktiválása összegét annak maximum 70%-áig a halmozódó jutalékösszege igénybe vételével teheti meg, amennyiben ez az összeg a számláján a rendelkezésére áll. A Tagnak így készpénzzel az Aktív Jogának csak 30%-át kell kifizetnie, a maradék 70% kiegyenlítését a halmozódó jutalékának levonásával kérheti.
21.7. Observer státusz aktiválása esetén a Tag a halmozódó bonuszösszegét 100 %-ban felhasználhatja a státusz aktiválása céljából. Amennyiben ez az összeg nem fedezi a státusz teljes árát, úgy a hiányzó részt készpénz befizetésével pótolhatja.

22. Termékek és szolgáltatások
22.1 A Szövetség semmi nemű terméket vagy szolgáltatást nem vesz, nem ad tovább és nem  közvetít sem Tagjai, sem kívülállók részére.
22.2 Termékeket, szolgáltatásokat és minden a Szövetség Jog-típusain és egyéb saját szolgáltatásain kívüli értéket külső forgalmazók, partnerek és partner cégek értékesítenek, és számláznak ki a Tag részére.
22.3. A Szövetség és Tagja közötti más egyéb, ebben a szabályzatban nem részletezett tranzakciók, költségek és díjak értéke függ az annak megindítását kérő Tag tartózkodása szerinti államtól (országtól). Ezek egyike sem automatikusan kötelező költség. Ezen díjakról, ha a Tag bármely ilyen külön tranzakció megindítását kéri, a díjak aktualitása szerinti időben küld értesítéseket a rendszer. Ezen díjak és költségek fizetése csak és kizárólag akkor esedékes, ha a Tag kifejezetten kéri a díjhoz tartozó tranzakciót.
22.4. A Szövetség bármely számlájára befizetett összeg minden esetben a Tag részéről megszerzett vásárlási utalványnak minősül, amelyet a Tag a későbbi, külső személytől történő aktiválása esetén kérhet beszámítani a aktiválásába. Ezen aktiválások összegét, az abba beszámítható vásárlási utalvány mértékét minden esetben a Tag által vásárolni kívánt termék vagy szolgáltatás egyedi ára tartalmazza, külön feltüntetve annak az eladási árba beszámítható mértékét.
22.5. Minden vásárlási utalvány összege a Tag egyedi azonosítójához tartozik, nem eladható, nem átruházható és semmilyen egyéb jogügylettel nem adható tovább. A Tag tagsági viszonyával együtt megszűnik a Tag fel nem használt vásárlási utalványaira való igénye.

23. A sikeres ajánlás fogalma
23.1. A Szövetségbe ajánlott új tagnak valós személynek, vagy valós bejegyzett jogi személyiséggel rendelkező szervezetnek vagy jogi személyiséggel nem rendelkező valós szervezetnek kell lennie, aki vagy amely még nem rendelkezik semmilyen érvényes tagi jogviszonnyal a Szövetségben.
23.2. A sikeresen ajánlott új tagnak legalább 6 hónapon keresztül a Szövetség tagjának kell maradnia. Ezen időn belül a számára a Szövetség részéről továbbított Hírleveleket meg kell nyitnia, és az azokban lévő internetes oldalakra mutató linkeken keresztüli tartalmat is minimum 80%-os havi átlaggal kell megnyitnia.
23.3. Minden a Szövetségben valamilyen tagi joggal rendelkező Tagnak lehetősége van újabb tagjelölteket ajánlani a Szövetség soraiba. A sikeres ajánlás akkor jön létre a 23.1. és a 23.2. pontok elvárásai után, amikor a Tag meghívó weblinkjén keresztül regisztrált új tag a regisztrációját érvényesítette, és amennyiben szükséges a tagi jogai igénybevételéhez letétet vagy készpénz befizetést elhelyezni, annak összege megérkezett az új tag részére kiküldött teljesítési számlaszámra.
23.4. Az ajánló Tag PCD határideje előtt kell mindezeknek megtörténnie ahhoz, hogy a Tag által meghatározott PCD- tartalmazza az új tag utáni elszámolást is.
23.5. Amennyiben egy Tag esetében felmerül az általa ajánlott új tag vagy új tagok behozásával kapcsolatban visszaélés vagy csalás gyanúja, úgy a Szövetség részéről realizált mindennemű előnyök, jutalékok vagy halmozódó összegek visszavonásra kerülhetnek. Többszöri hasonló visszaélések esetén a Tag kizárható a Szövetségből.
24. Az Observer (Megfigyelő) státusz
24.1. A státusz aktiválható bármely Tag számára, és aktivitásával egyidejűleg a Tag az előző jogát automatikusan elveszti.
24.2. A státusz birtokosa közvetlen hozzáférést kap a Szövetség hírleveleihez, és a Tagoknak a számára küldött ajánlatai közvetlen igénybe vételéhez.
24.3. A státusz birtokosa halmozódó bonusz összegeket gyűjthet az általa sikeresen ajánlott Collector jogú tagjai után, valamint az ezen tagjai által aktivált Aktív jogok készpénzzel történő kifizetéseinek 10%-os Referrer jutalékaira is jogosul ugyanolyan feltételekkel, mint az Aktív jogok birtokosai.
24.4. A státusz birtokosa jogának érvényességi idején belül bármikor aktiválhat Collector vagy Aktív szintű jogot, azok aktiválási feltételeivel. Az új joga aktiválásával egyidejűleg az Observer státusza megszűnik.
25. A jutalék típusok és terheik
25.1. A jutalékok minden esetben bruttó értékben elszámolt jutalékösszegeket jelentenek.
25.2. Amennyiben a Tag PCD igényének benyújtásával kéri a számára elszámolt Referrer típusú jutalékok kifizetését, akkor a Tag lakóhelye szerinti állam (ország) törvényei szerint köteles az így felvett összeg után az adót és/vagy terheket megfizetni.
25.3. Amennyiben a Tag PCD igényének benyújtásával, saját részére történő Aktív Jog aktiválása céljából kéri a beszámítását a halmozó bonusz összegének egy részének, vagy teljes egészének, abban az esetben a beszámítandó összeget adók és/vagy terhek nem sújtják.
25.4. Amennyiben a Tag PCD igényének benyújtásával, saját részére történő Aktív Jog aktiválása céljából kéri a beszámítását a Referrer típusú jutaléka egy részének, vagy teljes egészének, abban az esetben a beszámítandó összeget súlytó adókat és/vagy terheket a Tagnak éppúgy kell teljesítenie, mintha készpénzben vette volna fel a beszámított összegeket.
25.5. A Tag halmozódó összegeket vagy halmozódó bonuszokat úgy gyűjthet, amennyiben valamely ajánlottja Collector szintű joggal csatlakozik a Szövetséghez. Ezen halmozódó bonusz összegeket felhasználhatja saját Aktív Jogának aktiválása esetén.
25.6. A Tag Referrer jutalékokat úgy gyűjthet, amennyiben valamely általa ajánlott tag új Aktív Jogot aktivál a Szövetségben. Ezen Referrer jutalékokat felhasználhatja bármilyen saját jog aktiválása esetén, vagy kérheti a részére készpénzben való kiutalását.
25.7. Minden tag a referrer jutalékokra 5 mélységben (egymás ajánlására kötött tagi jog aktiválások) jogosult. Ezen elszámolás csatolt szempontja a tag saját meglévő Aktív Joga a saját PCD kérésének idejében. Vagyis akkor jogosult az adott tag az alatta kialakult hálózat után referrer jutalékra, ha rendelkezik saját Aktív Tag joggal a PCD kérése időpontjában.

26. Jogi eljárások
26.1. A Szövetség és a Tag is egyező akarattal kijelentik, hogy a felmerült problémákat, nézetkülönbségeket elsődlegesen egyeztetés útján igyekeznek tisztázni. A Tag szerzett előnyeinek megvonására csak ezen egyeztetések eredménytelensége után kerülhet sor. A Tag kizárására csak mindezen egyeztetések sikertelensége, és a Tag szerzett jogainak megvonása után, harmadik lépésben kerülhet csak sor. A Szövetség és a Tag is egyhangúlag kijelentik, hogy mindenfajta bírósági út és külső, harmadik személy által végzett egyeztetés igénybe vételét kizárják a közöttük felmerült bármilyen ügyben.

27. A Tag hozzájárulása, tudomásul vétele
27.1. A Tag hozzájárul ahhoz, hogy az általa megadott elérhetőségre a Szövetség rendszeresen továbbítsa a Hírleveleit. Hozzájárul továbbá ahhoz, hogy a Szövetség továbbítsa számára a Hírlevelekben foglalt információkat, többek között azon tagok elérhetőségeivel együtt, akik ajánlataikkal megkeresik a Szövetséget, annak érintett tagságát tájékoztató célzattal.
27.2. A Tag hozzájárul ahhoz hogy a Szövetséggel kapcsolatban lévő cégek ajánlataikkal felkeressék a Tagot, az általa megadott elérhetőségen keresztül.
27.3. A Tag tudomásul veszi, hogy a Szövetség a számára küldött összegeket csak átveszi, és megőrzi, mint a Tag jövőbeli aktiválási értékét. Erről a Tag ezen szabályzat elfogadásával, mint a távollévők egymás között kötött szerződése egyik feleként való elfogadásával beleegyezését adja. A Szövetség szintúgy elfogadja ezen jogállást és beleegyezését adja az ebben foglaltakhoz. A Tag, jogának folyamatos fennállásáig igénybe veheti ezen összegeket, amennyiben a Szövetség közvetítésében álló bármelyik partnercég termékére érvényes adás – vételi ajánlatot köt a Szövetség és az adott partnercég, a Tag számára elfogadható feltételekkel.

28. A Szövetség felelőssége a Tagok ajánlatai vonatkozásában
28.1. A Szövetség nem vállal semmiféle felelősséget és garanciát a Tagok ajánlataival kapcsolatban. Ezen ajánlatok jogszerűségét és valóságtartalmát nem vizsgálja, és nem is vizsgálhatja.
28.2. A Tagok ajánlatainak a Szövetség általi továbbítására csak mennyiségi és időrendbeli korlátok vonatkoznak, az ebben a Működési Szabályzatban foglaltak szerint.

29. Árak és vásárlási utalvány összegek
29.1. A Szövetségben birtokolható jogok és vásárlási utalványok csak és kizárólag a következőkben részletezett összegekben érvényesíthetők, aktiválhatók, adhatók bérbe, vagy Resale jogügylettel értékesíthetők tovább.
29.2. Collector Jogok. A Beginner Jog ingyenesen igényelhető. A Seeker Jog 50 USD összeggel aktiválható. A Starter Jog 100 USD összeggel aktiválható. A Promoter Jog 200 USD összeggel aktiválható.
29.3. A Collector jogokra befizetett díj összege Aktív Jog vagy Observer státusz aktiválása esetén beszámítható az aktiválási értékbe.
29.4. Aktív Jogok. A Bronze Jog 1500 USD értékben aktiválható, Quarter díja 300 USD. A Silver Jog 3000 USD értékben aktiválható, Quarter díja 600 USD. A Gold Jog 4500 USD értékben aktiválható, Quarter díja 900 USD. A Diamond Jog 7500 USD értékben aktiválható, nem adható bérbe Quarter jogügylettel.
29.5. Az Observer státusz 4000 USD értékben aktiválható, nem adható bérbe Quarter jogügylettel.
30. A Szövetség Működési Szabályzatának hatálya
30.1. Jelen Működési Szabályzat hatályos az összes állam és ország Tagjaira a visszavonásig. A visszavonással egyidőben az új Működési Szabályzat lép a helyébe.

47 Responses to

 1. Otto Gerbacsich says:

  Szeretnék regisztrálni!
  Hogyan lehetséges?
  Tisztelettel Gerbacsich Ottó

  • ProDm admin says:

   Tisztelt Gerbacsich Ottó!
   Attól az ismerősétől kell kérnie egy “Csatlakozom” linket, akitől a rendszerünkről kapott információkat. Az ő részére küldött levelekben találhatják ezt meg.
   Amennyiben valamely munkatársunk által használt hirdetési linken keresztül jutott el hozzánk, úgy internetes keresője Előzmények mappájának megnyitása után tud visszatérni az elsőként, a hirdetési link után megnyitott oldalon keresztül, és itt tud csatlakozni.
   Várjuk regisztrációját, üdvözlettel:
   ProDm Admin Hungary

 2. Sipos Károly says:

  Elég a sok átverésből, piramisjátékból. Végre egy oldal ahonnan megtudhatod hogyan keress sok pénzt szinte munka és befektetés nélkül otthonról. Meg fogsz döbbenni mennyire egyszerű a megoldás

  • ProDm admin says:

   Kedves Sipos Károly!

   Köszönjük, ha oldalunknak szánta a dicséretét. Kérjük, hogy a leveleit a saját e-mail küldő programjával küldje el ismerőseinek! Itt leírt commentként nem fogják megkapni, így nem lesz sikeresen csatlakoztatott új tagja.

   Üdvözlettel:

   ProDm Admin Hungary

 3. Ibolya says:

  Hogyan kaphatom meg a pénzemet?
  Alertplay-re lehet kérni?Vagy fizetni róla?
  Hol látom az új belépőmet?
  Lesz saját web irodám?
  Már most van 1 emberkém mikor és hova írják jóvá
  az utána járó összeget?

  • ProDm admin says:

   Tisztelt Nagy Ibolya!
   Jelenleg Európában a Moneybookers rendszeren keresztül lehet a pénzügyi tranzakciókat bonyolítani, az ön email címén ön által nyitott számlával. Hamarosan várható két újabb pénzügyi szolgáltató bekapcsolása is a rendszerhez.
   Új belépőiről azonnali tájékoztatást kap email címére. Mivel a ProDm Szövetség nem különálló hálózat, ezért itt nincs szüksége webirodára sem.
   A csatlakoztatottjai utáni összegeket az ön által kért elszámolási időpont szerint (PCD) kérheti, amelyről bővebben az M.Sz. menüpontban olvashat, és az önnek küldött emailekből is tájékozódhat.
   Üdvözlettel:
   Tech Admin

  • Dezső Szipola says:

   Ez az üzleti szabályzat egyszerre túl zsúfolt de az első vonal is ér annyit, hogy el kezdjem mert kell az ujj hálózatomat építeni ezért köszönöm.

 4. Urgyán Mihály says:

  Tisztelt Pro Dm

  Érdeklődni szeretnék, hogy a csatlakozók után járó bónuszhoz hogyan lehet hozzájutni?
  Hogyan lehet igényelni?

  Üdv
  Urgyán Mihály

  • ProDm admin says:

   Tisztelt Urgyán Mihály!
   Saját PCD kéréséhez az admin@prodm.org mailcímre kell írnia egy e-mail, a tárgysorban: Ask PCD megjelöléssel. Előtte azonban kérjük olvassa el az M.Sz. -ben erre vonatkozó információkat, amennyiben azokat még nem kapta meg az email-sorozata egyik részeként. Ugyanis a rendszer önt mindenről időben tájékoztatja, és a rossz időpontban kért PCD miatt elvesztett összegeket már nem tudja újra kikérni!
   Üdvözlettel:
   ProDm Admin

 5. Tóth Edit says:

  Üdv!
  Akkor most magyarul, érthetően!
  Regisztráltam, tovább adtam az ajánlást,vannak embereim,akikről emailben értesítést kaptam. Milyen jogot vagy tagságot kell vásárolnom, hogy az utánuk járó pénzt megkapjam? Hol tudom megvásárolni ezt a tagságot vagy jogot? Vagyis milyen számláról hova utaljak, mennyi $-t?
  Ha a tagság vagy jog megvásárlása előtt vannak belépőim, az utánuk járó jutalékot akkor is megkapom? Van-e bizonyos határidő, ami után elvesztem az emberek után járó pénzt?

  Üdv
  Edith

  • ProDm admin says:

   Kedves Tóth Edit!
   Az első önnek küldött e-mail -ben a mintalevelek feletti sorban találhatja az induló, Beginner jogától nagyobb értékű jog vásárlásához szükséges linket.
   Leveleiből is folyamatosan tájékozódhat, de az ön gyorsabb ütemű előrehaladását örömmel segítjük, az itt található információkkal.
   Valamint e válaszból is előre tájékozódhat.
   További sok sikert, és ugyanilyen gyors és lelkes szponzormunkát kívánunk önnek:
   ProDm Admin Hungary

 6. Dezső Szipola says:

  Hogyan tudom tovább ajánlani ezt a nagyszerű lehetőséget?

  • ProDm admin says:

   Kedves Dezső!
   A számodra küldött levelekben lévő információk alapján tudod továbbajánlani a ProDm Szövetség által biztosított nagyszerű lehetőségeket!
   Sok sikert kívánunk hozzá:
   ProDm Admin Hungary

 7. Romanoczki Ferenc says:

  Hogyan tudom tovább ajánlani ezt a nagyszerű lehetőséget?
  Átmásoltam de a Csatlakozom Link nem müködik

  • ProDm admin says:

   Kedves Ferenc! A számodra küldött levelekben olvashatod a megoldást erre a kérdésedre is. Üdvözlettel: ProDm Admin Hungary

 8. Sajben Klára says:

  Sok kérdésem van:
  1.)Collector Seeker joggal rendelkezem. van 5 ajánlottam, akik kitöltötték a kérdőívet, tehát ők is ezzel a joggal rendelkeznek automatikusan. Akkor ezek után jár 5×20 = 100$., ha jól értem.
  2.)Továbbmenve: ha én most szeretnék Promoterre váltani, még 8 napon belöl vagyok, tehát 150 $ kell befizetnem a saját pénzemből. És ha befizetem, akkor a jelenlegi ajánlottjaim a jelenlegi állapotukban 500$-t érnek?
  3.) És ehhez az 500$-hoz PLC-vel juthatok hozzÁ, de ahhoz 6 hónapot várni kell, mert ez az érvényesség feltétele?
  4.) de a jelenlegi státuszom 90 nap múlva lejár, vagy nem?
  Háromszor olvastam el a működési szabályzatot, de nem tudtam összerakni a választ, ezért kérem a segítséget.

  • ProDm admin says:

   Kedves Klára!
   A válaszok:
   1.) Igen, így van.
   2.) Pontosan így van, jól számolt.
   3.) … PCD-vel kérheti a jutalékainak a PCD kérés kori állapota szerinti elszámolást, de nem kell 6 hónapot várnia, bármikor igényelheti, beválthatja, levásárolhatja az önnek járó díjakat.
   4.) A Collector státuszok folyamatos információkkal támogatott (supported) formája tart 90 napig. Az után kérheti a jogviszonyának meghosszabbítását, kaphat leveleket továbbra is, küldhet ajánlatokat, kihasználhat akciókat. Ebben a formában velünk lehet a kilépéséig, vagy addig, amíg nem vált magasabb tagság felé.
   További sok sikert kívánva:
   ProDm Admin Hungary

 9. Gáspár Lászlóné ( Márti) says:

  Jajjajaaj bocsánat……lehetne ezt magyarul is????
  Vagy,csak nekem ilyen nehéz a felfogásom???Semmit nem értek ebből….
  Azt látom,mások milyen örömmel fogadták,én is szeretnék m ár örülni,valakinek van hozzám türelme?????

  Köszönöm,ha jön válasz,ha nem azt is…..akkor így jártam
  További szép napot
  szeretettel
  Márti

  • ProDm admin says:

   Kedves Márti!
   Természetesen nem is értheti, hiszen nem csatlakozott még a ProDm Szövetséghez ezzel az e-mail címével. A csatlakozása (vagy első kérdőívének kitöltése után) az önnek küldött levelekből mindent “magyarul” megismerhet.
   Üdvözlettel:
   ProDm Admin Hungary

 10. Tóth Katalin says:

  Tisztelt ProDm!

  Az Önök által levélben az áll, hogy Seeker Collector jogot kaptam 50 USD értékben. Azt olvastam, hogy 50 USD-t be kell hozzá fizetni, máshol pedig azt, hogy most egyből Seeker lettem, ezért nem kell megrendelnem. Hogy is van ez?
  Illetve, 90 nap alatt 3x kérhetek fizetést? Pontosan mikor jár jutalék egy regisztráció után? Az illető kitölti a kérdőívet, megadja az adatait és rákattint az érvényesítő linkre? Mást nem kell utána tennie?
  Van valamiféle szabály a családtagok regisztrációjáról?
  Előre is köszönöm válaszukat!

  Üdv,

  Tóth Katalin

  • ProDm admin says:

   Kedves Katalin!

   Kérem figyelmesebben olvassa el leveleit és weboldalainkat! A “családi regisztrációra” nincs semmilyen szabály, megkötés.

   Üdvözlettel:

   ProDm Admin Hungary

   • Tóth Katalin says:

    Kedves ProDm!

    Eddig csak egy levelet kaptam a regisztráció után. Többnek is jönnie kellett volna, vagy majd ezután jönnek?

    Üdv,

    T. Katalin

    • ProDm admin says:

     Kedves Katalin!
     Mint kérdése megírása óta eltelt időben tapasztalhatta, megérkezett a következő levele is, és így lesz ez a jövőben is. Folyamatosan kap tájékoztatást és lehetőségeket. Nem fogjuk naponta levelekkel bombázni, viszont weboldalainkon sok értékes és friss információt találhat mindig.
     Üdvözlettel:
     ProDm Admin Hungary

 11. Várnagy Gyula says:

  2012/04/26 at 9:56 am
  2012. április 26. óta nincs hozzászólás??

  • ProDm admin says:

   Kedves Gyula!
   Igen, szerencsére a szabálypontok a legtöbb tagnál rendben vannak. A becsatlakozási és egyéb aloldalakon azonban dolgozunk folyamatosan admin kollégáinkkal a sok kérdés megválaszolásán.
   Üdvözlettel:
   ProDm Admin Hungary

 12. Pócs Adrien says:

  Bocsánat, de én nem értem ezt az egészet, ugye ez nekem semmibe nem kerül ? nem kell fizetnem semmit sem ? kapok egy linket is amit tovább tudok küldeni barátaimnak ?
  nem értem hogy miről szól ez az egész. Segit forgalmat növelni, segit állást találni ? A csatlakozók után kapunk jutalékot ? szóval egy rövid leirást kérnék, biztos a többiek is szivesen olvasnád az összegzést, de személyesen nekem e mail-ben is megfelelne, vagy kérnék egy vonalas telefonszámot, ahol tudok érdeklődni esetleg.

  • ProDm admin says:

   Kedves Adrien!
   Ahhoz képest, hogy e kommentje előtt még csak fél órával töltötte ki az első kérdőívét, elég tömören összefoglalta Szövetségünk néhány ajánlatát. Igen, ez mind lehetőség, és akár egy fillér befizetése nélkül is. De még sok-sok mindent megtudhat az önnek küldött levelekből. És még mindezeken kívül, folyamatosan fog kapni kérdőíveket, ajánlatokat a világ sok országából, sőt ön is elküldheti a sajátjait.
   Sok sikert kívánunk:
   ProDm Admin Hungary

 13. Tamás says:

  Hol van a webirodám? Már ha van, ahol látom a bevételeimet?
  Kicsit kusza az oldal, és túl sok info van ömlesztve.
  Ezt őpozitív kritikának szánom, mert engem is érdekel, pedig nem vagyok lassú észjárású,de nem összeszedett a dolog.

  Jó lenne egy átlátható “térkép”, a lépésekről..

  Köszönöm: Tamás

  • ProDm admin says:

   Kedves Tamás!
   Ajánljuk, hogy a weboldal felső menüsorából induljon el kiválasztva azt,hogy milyen célját szeretné elérni a Szövetségben: üzletkötőként, vásárlóként vagy eladóként (cég vagy vállalkozó) kívánja eredményessé tenni az életét? Ha ilyen módon első lépésként megismeri a saját lehetőségeit, akkor a következőkben már könnyebb lesz megértenie a másik két üzleti oldal előnyeit is.
   A ProDm Szövetség nem különálló hálózat, ezért nincs itt webiroda rendszer sem. Azonban ezek után is azonnali levelekben kapsz tájékoztatást a csatlakozóidról és azok jogváltásairól. Kitöltött íveid és csatlakozóid után pedig a vásárlási utalványaid összegét te határozhatod meg a használt jogod esetleges magasabbra váltásával, és annak különbözete befizetésével. Vásárlási utalványaidat virtuális formában a rendszer őrzi, és a W-W Piac oldalunkon található, valamint e-mailben küldött ajánlatokra válthatod be. Aktív Tagjaink rendelkezhetnek saját rendszer – hozzáféréssel, Collector tagjaink azonnali e-mailekben gyűjthetik az Aktív Tagságra váltásig a szerzett összegeiket.
   Vásárlási utalványok készpénzre nem válthatóak, mint ahogy más üzletekbe szóló vásárlási utalványokkal sem lehet ezt megtenni, többek között adózási szabályok miatt sem.
   Üdvözlettel:
   ProDm Admin Hungary

 14. Judit says:

  Ha jelenleg csak Collektor tagok csatlakoznak hozzám és nincs Aktív tagom, úgy is felvehető a Refferer jutalékom készpénzben?
  A hozzám csatlakozó Collector tagok után járó Refferer jutalékomat a PCD igényem benyújtása után a CIB Bankon keresztül készpénzben felvehetem ?

  • ProDm admin says:

   Kedves Judit!
   Referrer Jutalék Aktív Tag csatlakoztatása után jár, ahogy ezen M.Sz. pontjaiban is olvashatja. Minden egyéb összeg adómentes vásárlási utalványként használható fel egyre több termékpartnerünknél és a Szövetségen belüli szolgáltatásokért. Mindezekről weboldalainkon, és az önnek küldött e-mailekben kap tájékoztatást.
   Üdvözlettel:
   ProDm Admin Hungary

 15. Judit says:

  Köszönöm a gyors választ.
  Azt szeretném még kérdezni, hogy olyan esetben mi a teendőm, ha úgy akarok valakit csatlakoztatni, hogy nem kérdőív kitöltése után kerüljön hozzám?
  Ezt arra az esetekre értem, hogy valakit már rögtön az első lépésben Aktív tagként szeretnék csatlakoztatni.

  • ProDm admin says:

   Kedves Judit!
   Az első kérdőív kitöltése az ön, mint segítő szponzor esetében a csatlakoztatottjai részéről azért kötelező, mert ez is része a partnercégeink felé történő kampányoknak. Aktív Tagként e kérdőíve után kapott utalványait is felhasználhatja minden tag, így az is, akit ön csatlakoztat. Ön pedig nem veszít el így utána sem vásárlási utalványt, sem Referrer Jutalékot. A csatlakoztatás történhet egy lépésben is, ha ön jelzi (e-mailben, nem kommentként) az egy lépéses csatlakoztatást, ami nem általános gyakorlat.
   Üdvözlettel:
   ProDm Admin Hungary

 16. Judit says:

  Hello!
  Én azt szeretném megkérdezni, hogy családtagjaimat meghívhatom-e?
  Gondot jelent-e hogy ugyan az az állandó lakcímünk?
  Természetesen valós személyekről van szó.

  • ProDm admin says:

   Kedves Judit!
   Nincs korlátozva az sem, hogy egy lakcímről hányan csatlakozhatnak, sem a családtagi státusz nem befolyásolja a csatlakozási lehetőséget.
   Üdvözlettel:
   ProDm Admin Hungary

 17. Valéria says:

  Üdv.
  Szeretném tudni konkrétan, hogy mégis mennyi az a jutalék amit felhasználhatok.
  Szerintem webiroda nélkül mindegyikünk tájékozatlan és bizonytalan marad.
  Szép napot.

  • ProDm admin says:

   Kedves Valéria!

   Aktív Tagjaink rendelkezhetnek webirodával, de minden Collector Tagunk is azonnali e-mailekben kap értesítést utalványairól, bónuszpontjairól és jutalékairól is.

   Leveleidben megtalálhatod mindig az aktuálisan kitöltött kérdőívedért kapott vásárlási utalványaid értékét, az éppen használt jogodnak megfelelően. A használt jogod Seeker Collector, ha az első kérdőíved kitöltése után eddig még nem fizettél be készpénz összeget magasabb jogra. A kérdőívekért kapott utalványaid megtöbbszörözési lehetőségéről is megtalálod az információkat leveledben, és az abból megnyitható weboldalainkon.

   Referrer jutalékaid (Aktív Tag ajánlottjaid után járó jutalékok) felveheted készpénzben is természetesen, de vásárlási utalványokat itt sem lehet készpénzre váltani, mint ahogy más boltban, üzletben, bevásárló központban sem. Az utalványaidért vásárolható termékeket megtalálod a W-W Piac oldalunkon, és a számodra küldött e-mailekben. Ezeket a termékeket azután akár sajátjaidként értékesítheted, például az interneten is számos lehetőségen található erre. Így válhat ebből készpénz a számodra.

   Magasabb jogra befizetett készpénz összeged is vásárlási utalványként növeli az eddigi utalványaid értékét.

   Üdvözlettel:
   ProDm Admin Hungary

 18. Szabó Eszter says:

  Kedves ProDm!

  Mikor várhatom a regisztráció utáni első levelet? Mert a fenti leírás nekem is “kicsit kínai”, de a hozzászólások és a válaszok elolvasása után nagyon kíváncsi lettem.

  Üdvözlettel
  Szabó Eszter

  • ProDm admin says:

   Kedves Eszter!
   A regisztráció megerősítése után azonnal. Az önnek küldött e-mailben lévő linkre kell rákattintani, ezzel erősíti meg a regisztrációját.
   Üdvözlettel:
   ProDm Admin Hungary

 19. juhaszerzsi2@freemail.hu says:

  Kitöltöttem a kérdőivet de nem tudom továbbitani sajnos.Segitsetek kérlek ha tudtok!

  • ProDm admin says:

   Kedves Erzsi!
   Leveleidben ott vannak a továbbajánlási lehetőségek.
   Üdvözlettel:
   ProDm Admin Hungary

 20. herwerth says:

  Szeretnék leíratkozni, hogy tehetem meg?

  • ProDm admin says:

   Tisztelt Tagunk!
   Sajnáljuk, ha így döntött. E-maileinek az utolsó sorában van módja leiratkozni.
   Üdvözlettel:
   ProDm Admin Hungary

 21. Ágnes says:

  Kedves ProDm admin!

  Köszönöm szépen az értesítést!
  Közben a Fizetünk a véleményedért (Link: https://www.facebook.com/pages/Fizet%C3%BCnk-a-v%C3%A9lem%C3%A9nyed%C3%A9rt/218214044941092?ref=profile ) csoportotoktól is kértem segítséget.
  Utána néztek, és nem találták az e-mail címemet, amit megadtam a kitöltéskor.
  Azóta kaptam egy meghívó linket is az egyik ismerősömtől, ezért a tanácsukra ennek segítségével újra kitöltöttem a kérdőívet.
  Most már egyenesben vagyok! 🙂

  • ProDm admin says:

   Kedves Ágnes!
   Igen, éppen ez az egyik lényege a ProDm Alliance-nak, hogy itt nincs ellenérdekeltség az egymás segítésében. Sok sikert kívánunk önnek!
   ProDm Admin Hungary

 22. Mária says:

  Kedves Admin!

  Szeretném megkérdezni, hogyan válthatok aktív taggá. Én kb. 2 éve regisztráltam, azt a levelet nem találom,amibe ez jött.
  Segítségét köszönöm.

  • ProDm admin says:

   Kedves Tagunk!
   Aktív Tag Jog igénylését a prodm@prodm.org e-mail címre kell elküldenie, megjelölve a megvásárolni kívánt tagságot, és a vásárlói adatokat. Amennyiben abból még van szabad jog az ön országában, akkor megküldik önnek a díjbekérőt, és be tudja fizetni a díjat.
   Sok sikert kívánunk!
   ProDm Admin Hungary

Leave a Reply